Đếm ngược

Chế độ toàn màn hình

Thời gian còn lại

00:00:00
0%

Đếm ngược là gì?

Theo từ điển tiếng Anh thì count có nghĩa là đếm còn down có nghĩa là xuống. Dịch cả cụm từ countdown có nghĩa là đếm ngược thời gian hiển thị theo đơn vị giây, ngày hoặc những đơn vị khác trước khi xảy ra một sự kiện nào đó. Đếm ngược dùng để báo thức đến một sự kiện nào đó.

Đếm ngược thời gian để gặp em?

Đếm ngược tết 2022

Đếm ngược online

 • Đếm ngược 5 giây
 • Đếm ngược 10 giây
 • Đếm ngược 15 giây
 • Đếm ngược 20 giây
 • Đếm ngược 30 giây
 • Đếm ngược 60 giây
 • Đếm ngược 1 phút
 • Đếm ngược 5 phút
 • Đếm ngược 10 phút
 • Đếm ngược 20 phút
 • Đếm ngược 30 phút
 • Đếm ngược 40 phút
 • Đếm ngược 50 phút
 • Đếm ngược 60 phút
 • Đếm ngược 120 phút
 • Đếm ngược 180 phút
 • Đếm ngược 200 phút